Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych jest EITT Sp. z o. o.  z siedzibą przy ulicy Ząbkowskiej w Warszawie, 03-736, adres e-mail: biuro@eitt.pl , NIP: 7010694812, REGON: 367359892, KRS: 0000679912,
 • Z Administratorem danych można się skontaktować pod adresem siedziby, a także w drodze e-mailowej: biuro@eitt.pl lub telefonicznej: +48 22 487 84 90
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji, na podstawie Art. 6 pkt. 1 lit. a) Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz w oparciu o Kodeks Pracy.
 • Prawnie uzasadnionym interesem, na który może powołać się Administrator, jest przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych i zapewnienia rozliczalności.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale nie podanie danych określonych Kodeksem Pracy spowoduje niemożność wzięcia udziału w rekrutacji.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na wybrane stanowisko pracy lub/i do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, w każdym razie nie dłużej niż 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego.
 • Posiada Pani/Pan prawo: dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do uzyskania potwierdzenia, czy dane te są przetwarzane; do sprostowania danych osobowych (np. gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne), usunięcia (np. gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora lub gdy cofnięta zostanie zgoda na przetwarzanie danych lub też zgłoszony będzie sprzeciw wobec przetwarzania danych) oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
 • Posiada Pani/Pan prawo do: cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania; do przenoszenia danych (gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny) oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 • Administrator może udostępnić Pani/Pana dane osobowe firmom świadczącym dla Administratora różnego rodzaju usługi – w tym finansowe, prawne, księgowe, archiwizacyjne. Odbiorcami mogą być również podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Spółki, takie jak dostawcy systemów informatycznych i aplikacji, a także firmy kurierskie. Administrator może przekazać Pani/Pana dane osobowe organom publicznym na ich uprawnione żądanie.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz do organizacji międzynarodowej.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.