Szkolenie Programowanie w języku Java (Poziom Basic)

Pierwszy poziom szkolenia zakłada zaznajomienie ze składowymi środowiska programistycznego i uruchomieniowego, składnią języka programowania i dostępnymi typami danych. Pozwoli to programiście swobodnie posługiwać się założeniami programowania sekwencyjnego. Po zapoznaniu się z założeniami programowania sekwencyjnego wprowadzane są elementy programowania zorientowanego obiektowo oraz programowania funkcyjnego. Uczestnik zapoznaje się również z mechanizmem obsługi wyjątków.

Agenda

1. Podstawowe pojęcia, przygotowanie środowiska i narzędzi programistycznych

 • Platforma i język Java – charakterystyka technologii, specyfikacja języka programowania oraz platformy uruchomieniowej
 • JVM, JRE & JDK – wyjaśnienie pojęć maszyny wirtualnej, platformy uruchomieniowej oraz narzędzi deweloperskich
 • narzędzia Java SE – omówienie dostępnych Zintegrowanych Środowisk Programistycznych – IDE
 • kompilacja i uruchomienie – proces przetwarzania kodu źródłowego do kodu binarnego oraz jego uruchomienie
 • dystrybucja i archiwum Java – sposoby dystrybuowania aplikacji, wprowadzanie formatu JAR

2. Narzędzia

 • Zintegrowane środowiska programistyczne
 • Narzędzia kontroli wersji i wspierające pracę zespołową – przykładowe rozwiązania umożliwiające zespołową pracę nad projektem

3. Podstawy języka – podstawowa charakterystyka języka, omówienie konstrukcji umożliwiających programowanie sekwencyjne

 • Zmienne – czym jest zmienna, przekazywanie danych przez referencje i przez wartości
 • typy proste i obiektowe – wbudowane typy podstawowe jako nieobiektowe reprezentacje danych, klasy opakowujące jako obiektowe reprezentacje typów danych
 • operatory – wbudowane operatory arytmetyczne, logiczne, bitowe
 • instrukcje sterujące, warunkowe – sterowanie przebiegiem programu przy wykorzystaniu bloków warunkowych, pętli itp
 • wyrażenia – tworzenie rozbudowanych wyrażeń ewaluowanych do pojedynczych wartości

4. Programowanie obiektowe – podstawowe konstrukcje programowania zorientowanego obiektowo

 • obiekty i klasy – pojęcie obiektu jako struktury złożonej oraz klasy jako wzorca obiektu
 • składowe obiektu – pola i metody, stan obiektu i jego funkcjonalność
 • konstruktory i bloki inicjalizacyjne – sposoby dostosowania procedury utworzenia obiektu
 • elementy statyczne – składowe przynależące do klasy
 • dziedziczenie i polimorfizm – definiowanie typów rozszerzających istniejące klasy, reużywanie klasy bazowej
 • klasy abstrakcyjne i interfejsy – typy abstrakcyjne
 • nadpisywanie i przeciążanie metod – modyfikowanie funkcjonalności dziedziczonych z klas bazowych

5. Przetwarzanie tekstu – zestaw klas i metod wspomagających przetwarzanie łańcucha znaków

 • szczegóły klasy String
 • bufory tekstowe (StringBuilder, StringBuffer) – synchronizowane I niezsynchronizowane klasy buforów pomagające efektywniej łączyć i transformować fragmenty łańcuchów
 • wyrażenia regularne
 • atomizacja (StreamTokenizer, StringTokenizer, Scanner) – podział łańcucha znaków na fragmenty wedle zadanych znaków separatorów
 • podstawy lokalizacji i formatowania
 • obsługa daty i czasu w Javie

6. Wyjątki – obsługa błędów

 • mechanizm działania wyjątków – omówienie ogólnego mechanizmu tworzenia, rzucania i łapania klas wyjątków
 • hierarchia typów – hierarchia klas wyjątków, wyjątki „checked” i „unchecked”
 • przegląd wbudowanych typów – podstawowe klasy wyjątków reprezentujące konkretny problem
 • tworzenie własnych wyjątków – deklarowanie własnych typów wyjątków
 • asercje – wbudowany mechanizm asercji jako sposób walidowania kodu

7. Tablice, kolekcje i klasy generyczne – przegląd typów tabelarycznych

 • deklaracja, utworzenie tablicy – zasady tworzenia tablic typów podstawowych i obiektowych
 • tablice wielowymiarowe
 • Kolekcje platformy: Java Collection Framework – omówienie wbudowanych interfejsów i implementacji dla struktur kolekcyjnych: lista, zbiór, kolejka i mapa – porównanie poszczególnych implementacji
 • porównanie obiektów, metody equals & hashCode, interfejs Comparable – sposoby sortowania struktur kolekcyjnych
 • typy generyczne – tworzenie klas parametryzowanych typami, praktyczna użyteczność typów generycznych, metody generyczne

8. Zaawansowane elementy obiektowe

 • Klasy wewnętrzne
 • Klasy anonimowe

9. Programowanie funkcyjne w Java 8

 • Metody domyślne i statyczne w interfejsach
 • Interfejsy funkcyjne – tworzenie interfejsów funkcyjnych oraz przegląd wbudowanych interfejsów funkcyjnych
 • Lambda-wyrażenie – implementacja interfejsów funkcyjnych przy pomocy lambda- wyrażenia
 • Referencje do metod – pobieranie referencji do metod, rodzaje referencji
 • Stream API, zastosowanie do kolekcji 

Wymagane przygotowanie uczestników

Wskazana jest podstawowa umiejętność programowania w dowolnym języku.

Zagadnienia

Szkolenie prowadzone jest w formie interaktywnego wykładu uzupełnianego ćwiczeniami praktycznymi i warsztatami. 

INFORMACJA CENOWA:
od 3900 zł netto za jedną osobę

CZAS TRWANIA (dni): 5

KOD SZKOLENIA: IT-JV-01

MASZ PYTANIA?

Jeśli potrzebujesz więcej informacji o tym szkoleniu, zadzwoń do nas +48 22 487 84 90 lub wyślij wiadomość.

Leave this field blank

REJESTRACJA

Leave this field blankINNE SZKOLENIA

Udostępnij swoim znajomym