Regulamin zgłoszenia i realizacji szkoleń

Postanowienia Ogólne

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu oferowane przez Effective IT Trainings spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: EITT) następuje przez wypełnienie elektronicznej Karty Zgłoszenia: https://forms.office.com/r/3zYKzG3Yag
 2. Po otrzymaniu Karty Zgłoszenia, EITT skontaktuje się z Osobą Zgłaszającą w celu uzgodnienia i/lub potwierdzenia szczegółów uczestnictwa w szkoleniu.
 3. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie prawidłowo elektronicznej Karty Zgłoszenia wraz z akceptacją „Regulaminu uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez EITT oraz wniesienie opłaty w wysokości 100% ceny zajęć + VAT w ustalonym terminie po zakończonej realizacji szkolenia. W przypadku zakupu voucheru płatność dokonywana jest przed realizacją szkolenia, w ustalonym przez Strony terminie. Kartę zgłoszenia należy wypełnić na min. 2 tygodnie przed realizacją szkolenia.
 4. Brak wypełnienia prawidłowo wypełnionej Karty zgłoszenia bądź jej przesłanie w terminie krótszym niż określony powyżej nie powoduje obowiązku realizacji szkolenia po stronie EITT. EITT dopuszcza przyjmowanie Karty Zgłoszenia po podanym terminie wyłącznie w przypadku, potwierdzonej przez EITT dostępności.
 5. Karta Zgłoszenia musi być wypełniona przez osobę uprawnioną do składania zamówień w danej organizacji. Wypełnienie Karty Zgłoszenia potwierdza akceptację „Regulaminu uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez EITT (dalej: Regulamin) oraz upoważnia EITT do wystawienia faktur VAT z tego tytułu.
 6. Wypełniając Kartę Zgłoszenia Osoba Zgłaszająca wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie zawartych w Karcie Zgłoszenia danych osobowych przez EITT zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 26.06.2014 r. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 15.10.2013 r. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) dla celów związanych z realizacją zajęć. W przypadku wskazania na Karcie Zgłoszenia danych osobowych uczestników zajęć innych niż Osoba Zgłaszająca, Osoba Zgłaszająca zobowiązuje się do uzyskania zgody tych uczestników na umieszczenie i przetwarzanie ich danych osobowych przez EITT w zakresie wskazanym powyżej.  Informacje dot. ochrony danych osobowych dostępne są pod adresem: https://eitt.pl/ochrona-danych-osobowych,23
 7. Osoba zgłaszająca ma prawo wglądu, weryfikacji, zmian oraz usunięcia swoich danych osobowych, a podanie przez nią danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.
 8. Przed rozpoczęciem szkolenia Osoba Zgłaszająca otrzyma pocztą elektroniczną potwierdzenie realizacji zajęć w umówionym terminie.
 9. Jeżeli pomiędzy EITT a Osobą Zgłaszającą zawarta została ramowa umowa o współpracy, postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie, o ile nie są sprzeczne z postanowieniami ramowej umowy o współpracy. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a umowy ramowej o współpracy pierwszeństwo mają postanowienia umowy ramowej o współpracy.
 10. Karta Zgłoszenia powinna obejmować szczególne uwagi i oczekiwania dot. realizacji szkolenia lub grupy uczestników, np. jeśli dany uczestnik/cy posiada/ją dyslekcję, niepełnosprawność, problemy językowe czy specjalne diety żywieniowe, itp

 

Warunki Płatności

 1. Należność za uczestnictwo w szkoleniu powinna być uregulowana na podstawie niniejszego Regulaminu.
 2. Osoba Zgłaszająca jest zobowiązana do wniesienia przez swoją firmę opłaty 100% ceny szkolenia plus VAT, na podstawie faktury VAT wystawionej przez EITT po zakończeniu szkolenia. Opłaty należy dokonać w terminie płatności wynikającym z faktury VAT.
 3. W przypadku zajęć, których ceny podane są w walucie obcej, faktura zostanie wystawiona w złotówkach na sumę stanowiącą równowartość ceny liczonej według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury.
 4. Ceny szkoleń oferowanych przez EITT podane są w kwotach netto. Zajęcia (szkolenia, warsztaty i konsultacje) podlegają opodatkowaniu stawką 23 % VAT, z wyjątkiem zajęć zwolnionych z VAT na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 5. W przypadku, gdy szkolenie organizowane przez EITT nie odbędzie się w zaplanowanym terminie lub w przypadku braku miejsc w danym terminie, kwoty wpłacone na poczet zajęć, określone w ust. 2 powyżej lub ramowej umowie o współpracy, EITT zaliczy na poczet udziału w innych zajęciach organizowanych przez EITT, ustalonych z Osobą Zgłaszającą lub na wniosek Osoby Zgłaszającej EITT zwróci wpłacone kwoty na wskazany przez Osobę Zgłaszająca rachunek bankowy w terminie 30 dni roboczych od dnia wskazania numeru rachunku bankowego właściwego do zwrotu.
 6. Należność za uczestnictwo w szkoleniu może być również pokryte za pomocą Voucherów Edukacyjnych EITT, które mogą być wykorzystane przez posiadacza vouchera lub osobę imiennie w nim wskazaną zgodnie z zasadami określonymi w dokumencie vouchera.

 

Rezygnacja

 1. Po wypełnieniu Karty Zgłoszenia Osoba Zgłaszająca może zrezygnować z uczestnictwa w wybranych zajęciach bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu, o ile zgłosi rezygnację na co najmniej 14 dni roboczych przed pierwszym dniem rozpoczęcia zajęć, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
 2. W przypadku rezygnacji z zajęć na 12-8 dni roboczych przed pierwszym dniem rozpoczęcia zajęć Osoba Zgłaszająca jest zobowiązana do uiszczenia opłaty manipulacyjnej tytułem kosztów przygotowania stanowiska pracy na zajęcia w wysokości 30% ceny katalogowej zajęć + VAT, na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu zajęć. Opłaty należy dokonać w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT.
 3. W przypadku rezygnacji z zajęć na 7 lub mniej dni roboczych przed pierwszym dniem tygodnia, w którym mają się rozpocząć zajęcia lub w dniu rozpoczęcia zajęć (Nieobecność) Osoba Zgłaszająca zobowiązana jest do uiszczenia opłaty stanowiącej 100% ceny katalogowej zajęć + VAT na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu zajęć. Opłaty należy dokonać w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT.  
 4. W przypadku Nieobecności, EITT zalicza kwotę wpłaconą przez Osobę Zgłaszającą tytułem opłaty manipulacyjnej, a Osobie Zgłaszającej nie przysługuje z tego tytułu prawo uczestniczenia w innych zajęciach prowadzonych przez EITT, ani też prawo żądania zwrotu wpłaconej kwoty.   
 5. W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach, Uczestnik, który otrzymał podręcznik przed rozpoczęciem zajęć, zobowiązany jest do jego zwrotu w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia rezygnacji. Niedokonanie zwrotu podręcznika w wyznaczonym terminie będzie skutkowało obciążeniem Osoby Zgłaszającej kosztami zakupu podręcznika poniesionymi przez EITT.
 6. Osoba Zgłaszająca jest zobowiązana do złożenia rezygnacji z zajęć w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Za formę pisemną traktowana jest także forma elektroniczna w postaci skanu pisma przesłanego pocztą elektroniczną do EITT.

 

 

Organizacja zajęć

 1. W ramach opłaty za szkolenie EITT zapewnia Uczestnikowi: 

 

 • materiały szkoleniowe
 • warsztaty prowadzone przez trenera w wybranej formule (stacjonarnej lub zdalnej)
 • certyfikat uczestnictwa
 • raport poszkoleniowy
 • inne ustalone dokumenty

 

 1. Forma zdalna polega na udziale w szkoleniu prowadzonym na żywo przez trenera i transmitowanym w czasie rzeczywistym za pośrednictwem kanału internetowego do odległego punktu, w którym znajduje się Uczestnik. Uczestnik zajęć ma możliwość komunikacji i interakcji z prowadzącym oraz grupą; wykonuje zadania w realnym środowisku szkoleniowym oraz posiada możliwość wykonywania ćwiczeń pod nadzorem prowadzącego; może się z nimi komunikować, zadawać pytania i na nie odpowiadać.
 2. Zajęcia w formule zdalnej mają charakter sformalizowany: odbywają się w określonym terminie i godzinach, ich przebieg jest całkowicie kontrolowany przez osobę prowadzącą zajęcia. Uczestnik zobowiązany jest pojawić się 10 minut przed rozpoczęciem zajęć.
 3. Podczas zajęć w formule zdalnej Uczestnik powinien przygotować komputer wyposażony w kamerę i mikrofon, które służą do dwustronnej komunikacji wideo.
 4. EITT zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia i/lub ich odwołania. O fakcie oraz przyczynach odwołania zajęć EITT poinformuje Osoby Zgłaszające niezwłocznie tj. w najkrótszym możliwym terminie telefoniczne, w drodze e-mail lub inny możliwy sposób.
 5. Każdy z Uczestników ponosi we własnym zakresie koszty dojazdu oraz zakwaterowania w miejscu zajęć.

 

Materiały Szkoleniowe

 

 1. Do każdego szkolenia Uczestnik otrzymuje adekwatne materiały szkoleniowe.
 2. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania warunków licencjonowania produktów udostępnionych mu podczas szkolenia
 3. Programy komputerowe zostaną udostępnione Uczestnikowi na warunkach: niewyłącznej, nieprzenoszalnej, okresowej licencji. 
 4. Uczestnik jest zobowiązany do wykorzystywania udostępnionych mu programów komputerowych wyłącznie do celów edukacyjnych oraz do badań niekomercyjnych: projektowania, tworzenia własnych aplikacji, testowania.
 5. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania praw własności i praw autorskich dotyczących udostępnionych mu programów komputerowych oraz dotyczących każdej pełnej lub częściowej ich kopii, a w szczególności Uczestnik jest zobowiązany:
  • nie rozpowszechniać ich na jakimkolwiek polu użytkowania i w jakimkolwiek medium, 
  • nie dezasemblować, nie dekompilować ani nie tłumaczyć w inny sposób niż tylko dopuszczony w szkoleniu
  • nie wynajmować, nie dzierżawić oraz nie używać do celów komercyjnych czy administracyjnych,
  • nie wykorzystywać na potrzeby kursów zawodowych, naukowych i innych szkoleń. 

 

Reklamacje

Regulamin reklamacji jest dostępny pod adresem: https://eitt.pl/eitt-kim-jestesmy/regulamin-reklamacji-szkolen,11

 

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin może ulec zmianie, o czym każdy z Uczestników zostanie poinformowany poprzez umieszczenie przez EITT na stronie internetowej www.eitt.pl wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian oraz utrzymanie tej wiadomości na stronie internetowej przez co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Uczestnik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie EITT w terminie 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.
 2. W przypadku uznania jakichkolwiek postanowień Regulaminu za nieważne lub sprzeczne z przepisami prawa, ważność pozostałych postanowień nie zostaje naruszona.
 3. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją zajęć wskazanych w Karcie Zgłoszenia będą w pierwszej kolejności rozstrzygane w drodze polubownej.
 4. Sądem właściwym we wszelkich sporach między stronami jest Sąd właściwy dla siedziby EITT.