Praktycznie o RODO - reforma ochrony danych osobowych w służbie zdrowia

Szkolenie dedykowane dla pracowników służby zdrowia.

Czas trwania

1 dzień

cena szkolenia netto

netto za 1os.

Kod szkolenia

SC-RD-04

Agenda

Ustawa o ochronie danych osobowych i ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych w sektorze medycznym

 1. Polski system prawa dotyczący ochrony danych osobowych w służbie zdrowia
 2. System prawa ochrony danych osobowych po wejściu w życie RODO

Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych

 1. Dane osobowe 
 2. Przetwarzanie danych  
 3. Pseudonimizacja i anonimizacja danych medycznych
 4. Zbiór danych
 5. Administrator danych osobowych (ADO)
 6. Administrator bezpieczeństwa informacji (ABI)
 7. Inspektor ochrony danych (DPO/IOD)

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych w służbie zdrowia

 1. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w ochronie zdrowia 
 2. Nowe zasady wyrażania zgody na przetwarzanie danych
 3. Przetwarzanie danych wrażliwych w sektorze medycznym 

 Uprawnienia osób, których dane dotyczą w ochronie zdrowia

 1. Prawo do przejrzystości danych 
 2. Prawo dostępu do danych 
 3. Prawo do sprostowania i usunięcia danych
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania 
 5. Prawo do przenoszenia danych
 6. Prawo do sprzeciwu
 7. Prawa związane z profilowaniem danych 

 Obowiązki Administratora Danych w sektorze medycznym 

 1. Stosowanie mechanizmów ochrony danych - privacy by design, privacy by default 
 2. Rejestrowanie czynności przetwarzania danych 
 3. Zgłaszanie naruszeń ochrony danych do organu nadzorczego 
 4. Zawiadamianie osób, których dane dotyczą o naruszeniach 
 5. Obowiązki ADO wynikające z obecnych przepisów 

Prawo do ochrony prywatności w Polsce i w Unii Europejskiej. Odpowiedzialność  związana z przetwarzaniem danych osobowych – zmiany po RODO

 1. Kary do 20 000 EUR za brak dostosowania do RODO. 
 2. Alternatywnie do 4% całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego.
 3. Sankcje dla sektora medycznego za dostosowania do wymagań RODO. 

Podsumowanie i dyskusja

Zapisz się