Narzędzia i metody dydaktyczne

Wykłady interaktywne - wykłady, które są formą rozmowy/dyskusji ze słuchaczem. Ilustrowane są bogatym materiałem w postaci prezentacji PPT, audio i wideo. Forma rozmowy/dyskusji pozwala na dużą aktywność, zaangażowanie i zainteresowanie grupy oraz współdzielenie się wiedzą.

Studia przypadków - szczegółowe omówienie konkretnych przypadków z bogatej praktyki biznesowej trenerów.

Warsztaty twórcze - różnorodne warsztaty grupowe, w czasie których uczestnicy rozwiązują określone problemy. Po każdym warsztacie następuje grupowe podsumowanie w celu wyciągnięcia najcenniejszych dla uczestników wniosków. 

Ćwiczenia - indywidualne i grupowe ćwiczenia określonych umiejętności, takie, jak scenki rodzajowe (drama), wystąpienia, ćwiczenia aktywizujące, proste gry, zadania problemowe, inne ćwiczenia umiejętności. Ćwiczenia mogą być nagrywane na wideo   do dalszej analizy indywidualnej przez uczestników szkolenia.

Gry - większe, kilkuetapowe warsztaty, jak np. gry negocjacyjne, zakończone podsumowaniem i wypunktowaniem najważniejszych i najcenniejszych dla słuchaczy wniosków.

Burze mózgów, dyskusje - formy, które pozwalają wydobyć od słuchaczy wiedzę, którą posiadają, ich własne przemyślenia i doświadczenia.

Autodiagnoza - uczestnik sam określa swoje cechy, wskazuje