Zarządzanie sytuacją kryzysową w firmie w obliczu panicznej reakcji konsumentów na epidemię koronawirus COVID-19 (szkolenie zdalne)

W ostatnich miesiącach światowa gospodarka stanęła w obliczu epidemii koronawirusa o nazwie COVID-19. Z perspektywy Polski były to odległe wydarzenia, mające mimo wszystko początkowy wpływ na Polaków, głównie na decyzje związane z turystycznymi destynacjami w trakcie ferii zimowych 2020. Jednak szybkie rozprzestrzenianie się wirusa i nowe ogniska w Europie (Włochy i Niemcy) rzucają nowe światło na przebieg wydarzeń i sytuację gospodarczą w Polsce. Rozpoczyna się ogólna panika – wykupowanie jedzenia w sklepach, odwoływanie imprez i spotkań powyżej 30 osób w firmach i organizacjach, omijanie przez ludzi centrów handlowych i inne symptomy. Można by powiedzieć, że nie ma co się bać samego wirusa, jednak zdecydowanie należy poważnie traktować to, jak reagują na epidemię ludzie. Dla niektórych firm już teraz zachowania Polaków oznaczają spadek obrotów a nawet widmo bankructwa, inne mają rekordowe wyniki sprzedaży. Niezależnie od tego którą z nich reprezentujesz jest to właściwy moment na to, aby przeanalizować sytuację na rynku, dostępne zasoby i zbudować plan działań zabezpieczający z jednej strony i dający możliwość dalszej przychodowości z drugiej.

Agenda

1. Wprowadzenie

 • Przedstawienie się uczestników.
 • Omówienie bieżącej sytuacji w Polsce i na świecie; spostrzeżenia i sytuacje zaistniałe w firmach uczestników.
 • Diagnoza indywidualnych sposobów myślenia i zachowań w sytuacji kryzysowej wśród uczestników szkolenia (kwestionariusz przed szkoleniem do omówienia w trakcie).

2. Jak reagują ludzie na sytuacje kryzysowe.

 • Neuronauka a zachowania człowieka.
 • Ludzki mózg i jego działanie w obliczu sytuacji stresowej i kryzysowej oraz w sytuacji zmiany.
 • Filtry rzeczywistości i kluczowe obszary wpływające na wyzwolenie działania i logiczne myślenie w obliczu sytuacji kryzysowej.
 • Co działa a co nie działa w obszarze wywierania wpływu na ludzi w sytuacjach stresu.
 • Piramida potrzeb, a zachowania w sytuacji kryzysowej.
 • Czym jest zarządzanie kryzysowe i jak się ma do poznanych mechanizmów zachowania ludzi w sytuacji stresu? Przykłady działów zarządzania kryzysowego w międzynarodowych firmach.
 • Analiza, przyczyny i skutki dotychczasowych zachowań indywidualnych osób, firm, organizacji, rządów w obliczu epidemii koronawirusa COVID-19.

3. Zarządzanie kryzysowe COVID-19 – warsztat strategiczny oparty o model tGROWn.

 • Wyznaczenie celu dla organizacji w obliczu COVID -19.
 • Analiza rzeczywistości (SWOT i PEST) firmy w krótkim okresie ze szczególnym uwzględnieniem możliwych zagrożeń w zw. z koronawirusem COVID -19.
 • Opisanie wszystkich opcji działań z uwzględnieniem dostępnych zasobów organizacji.
 • Wybór kluczowych rozwiązań i wypracowanie szczegółowego planu krótkoterminowych działań zapobiegawczych i rozwojowych dla firmy.

4. Zarządzanie kryzysowe dla firmy w ujęciu ogólnym – warsztat strategiczny.

 • Analizy SWOT i PEST – rozszerzenie rzeczywistości o aspekt długoterminowy.
 • Opracowanie listy możliwych scenariuszy kryzysowych z dookreśleniem stopnia zagrożenia z wykorzystaniem matrycy Eisenhowera.
 • Opisanie możliwych scenariuszy działań i rozwiązań dla priorytetowych zagrożeń o wysokim poziomie prawdopodobieństwa – schemat działania, osoby odpowiedzialne, alokacja zasobów itp. w ujęciu długofalowym.
 • Opracowanie planu przygotowania schematu działań dla pozostałych scenariuszy kryzysowych o niższym priorytecie – działanie długofalowe.

Korzyści

Obszar wiedzy:

 • Będzie wiedział w jaki sposób zachowują się ludzie w obliczu kryzysowych sytuacji
 • Dowie się jakie mechanizmy wpływają na te zachowania
 • Zdobędzie wiedzę jakie działania w takich sytuacjach przynoszą rezultat a jakie powodują jedynie stratę czasu
 • Zrozumie jak istotne jest posiadanie planu business continuity dla swojej organizacji

Obszar umiejętności:

 • Stworzy plan działania dla swojej organizacji w obecnej sytuacji w związku z epidemią COVID-19
 • Przygotuje strategię zarządzania kryzysowego dla swojej firmy w ujęciu ogólnym

INFORMACJA CENOWA:
od 700 zł netto za jedną osobę

CZAS TRWANIA (dni): 2

KOD SZKOLENIA: SF-KB-37

MASZ PYTANIA?

Jeśli potrzebujesz więcej informacji o tym szkoleniu, zadzwoń do nas +48 22 487 84 90 lub wyślij wiadomość.

Leave this field blank

REJESTRACJA

Leave this field blankINNE SZKOLENIA

Udostępnij swoim znajomym