Szkolenie Zarządzanie relacjami – Negocjacje (szkolenie zdalne)

Uświadomienie własnych, nawykowych zachowań odgrywanych w kontekście negocjacji prowadząc negocjacje z perspektywy Kupca. Zwrócenie uwagi na subtelne zachowania negocjatora, zdradzające jego nastawienie oraz przekonania względem nas i prowadzonych przez nas negocjacji. 

 • Poszerzenie wachlarza zachowań negocjacyjnych; 
 • Uwrażliwienie na najczęstsze zniekształcenia percepcyjne, wynikające z samej specyfiki negocjacji zakupowych
 • Umiejętne dostosowanie zachowania do osobowości negocjatora; 

Kolejnym celem tego szkolenia jest zaprezentowanie najczęstszych zachowań, stosowanych przez negocjatorów – Kupców, w celu budowania wizerunku lidera, bądź „zastraszania” partnera negocjacji. Uczestnicy nauczą się rozpoznawać te zachowania, właściwie je interpretować, poznają przyczyny własnych reakcji na te zachowania i nauczą się je stosować, mając zarazem mocne wsparcie w postaci teorii psychologicznej.

Dodatkowym celem tego szkolenia jest zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu negocjacji w relacji B2B, oraz wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami szkolenia i trenerem. Uczestnicy wezmą udział w trzech grach negocjacyjnych: „Negocjacyjny dylemat moralny”, czas trwania 30 minut oraz „Przede wszystkim, dojść do porozumienia”, czas trwania 2 godziny, „Renegocjacje kontraktu rocznego z dostawcą”, czas trwania: 2:30 minut, gdzie będą mogli odegrać przedstawicieli Działów Sprzedaży i Działu Zakupów, czyli wczują się w rolę Doradców Biznesowych i w rolę Kupców. Uczestnicy będą mieli okazję stanąć po dwóch stronach barykady, dzięki czemu oswoją się i zrozumieją cele, postawy i interesy obu stron procesu negocjacji – sprzedawców i kupców. W trakcie gier negocjacyjnych testowi poddane zostaną umiejętności i nawyki uczestników szkolenia.

Agenda

Dzień 1

Ta część szkolenia służy poznaniu sześciu obszarów, które rozwijane są przez profesjonalnych negocjatorów. Głównym celem jest usystematyzowanie dotychczasowej wiedzy uczestników, zakresu negocjacji. Uczestnicy rozegrają dwie symulacje negocjacyjne.

 • Departament Umów i Zakupów i rola negocjatora z perspektywy Kupca.
 • Analiza przednegocjacyjna – czyli niezbędne narzędzia Kupca w kontakcie 
 • z Dostawcami.
 • Analiza informacji „do przekazania” i „do zdobycia”. CHEK LISTA
 • Przegląd celów negocjacyjnych Kupca i Dostawcy.
 • Ocena środowiska i faktów wpływających na klimat negocjacji z Dostawcą.
 • Silne i słabe strony Kupca i Dostawcy – perspektywa obydwu stron.
 • BATNA i ZOPA z perspektywy Kupca.
 • Budowanie relacji, czyli dlaczego pracownicy
 • Działów Umów i Zakupów szkoleni. 
 • Zagrożenia i korzyści wynikające ze skracania dystansu psychologicznego w biznesie.
 • Gdzie się kończy biznes a zaczyna przyjaźń? są, aby nie przechodzić z Dostawcami na „TY, a przedstawiciele Działów Sprzedaży, wręcz przeciwnie –trenowani są w sztuce skracania dystansu psychologicznego.
 • Na podstawie wyników gry negocjacyjnej, omówione zostaną błędy, najczęściej popełniane przez negocjatorów.
 • Analiza błędów popełnionych w trakcie fazy Analizy Przednegocjacyjnej do negocjacji i wskazanie nowych rozwiązań i metod.
 • Wyciągnięcie wniosków na temat przygotowania do negocjacji (co bym zrobił/zrobiła inaczej) z klientem.

Pierwsza Gra negocjacyjna: „Negocjacyjny dylemat moralny”.
Zasady, strategie i taktyki prowadzenia negocjacji w myśl zasady WIN-WIN – strategia długoterminowa: 

 • Zasady negocjacyjne: Oddziel ludzi od problemy, rozmawiaj o interesach, a nie o stanowiskach, poszukaj różnych rozwiązań, odwołuj się do kryteriów obiektywnych; 
 • Reakcje na konflikt: Dominacja, uległość, kompromis, wycofywanie się, unikanie; 
 • Negocjacje twarde, miękkie i zasadnicze.
 • Trenera
 • Od każdego z negocjatorów z własnej grupy
 • Od każdego z negocjatorów z grupy przeciwnej. 

Czas trwania gry negocjacyjnej: od 1,5 do 2 godzin.

Druga Gra negocjacyjna: „Przede wszystkim, dojść do porozumienia”,bazująca na rzeczywistej sytuacji biznesowej, pozwalająca na określenie mocnych stron uczestników oraz obszarów wymagających dalszego, indywidualnego rozwoju w obszarze psychologii, zachowań negocjacyjnych, umiejętności budowania relacji i nieświadomych strategii negocjacyjnych.
Dodatkowo uczestnicy dokonają analizy własnych zachowań negocjacyjnych i odpowiedzą sobie na pytanie, „Jakiego negocjatora gram w trakcie negocjacji?” i jakie mogą być tego przewidywalne skutki, w kontekście osiągania celów negocjacyjnych.

Jednym z podstawowych celów Gry jest sprawdzenie umiejętności negocjacyjnych oraz nieświadomych strategii negocjacyjnych uczestników. Podczas Gry, uczestnicy zostaną postawieni przed zadaniami, tak skonstruowanymi, że aby wygrać, trzeba będzie się wykazać umiejętnościami i znajomością technik negocjacyjnych, gdyż „własne doświadczenie z branży”, na niewiele się tu zda. Gra wymagać będzie od uczestników wysokich umiejętności z zakresu współpracy w zespole negocjacyjnym oraz zaawansowanych umiejętności perswazyjnych i komunikacyjnych.

Dodatkowo uczestnicy będą musieli wykazać się umiejętnościami w zakresu przygotowania do negocjacji, określania obszarów negocjacyjnych, opracowania strategii i kontroli procesu. Podczas Gry uczestnicy zostaną postawieni przed zadaniami, tak skonstruowanymi, że aby wygrać, trzeba będzie się wykazać umiejętnościami i znajomością podstawowych reguł rządzących negocjacjami oraz podstawowymi technikami i znajomością oraz przestrzeganiem reguł negocjacyjnych w relacji B2B.   
Gra wymagać będzie także od uczestników podstawowych umiejętności z zakresu współpracy w zespole negocjacyjnym. 
Z kim negocjujemy? Uczestnicy zostaną podzieleni na dwie grupy negocjatorów: przedstawicieli Działu Sprzedaży oraz przedstawicieli Działu Zakupów i rozegrają negocjacje między sobą. Trener występuje w roli obserwatora i protokolanta.   
Uczestnicy po zakończeniu gry negocjacyjnej otrzymają indywidualny feedback od:

Czas trwania gry – średnio od 1,5 do 2 godzin zegarowych.

Dzień II

Trzecia Gra negocjacyjna, czyli sprawdzenie w praktyce zdobytej wiedzy i umiejętności z zakresu świadomego wpływania na zachowania negocjatora. Kontrola procesu negocjacji i techniki negocjacyjne z perspektywy Kupca i Dostawcy.
Kupcy- Negocjacje grupowe. Zniekształcenia percepcyjne, najczęściej występujące w negocjacjach, jak je klasyfikujemy, jak do nich dochodzi i jak można je wykorzystywać dla własnych korzyści?
Korzyści i zagrożenia wynikające z braku przewagi liczby negocjatorów w zespole.
Jak bronić się przed wpływem zniekształceń na przebieg negocjacji na przykładzie „efektu podwójnych norm” czyli co kupujący „naturalnie” może a czego sprzedający „naturalnie” nie może zrobić, bo….

Trzecia Gra Negocjacyjna: „Renegocjacje kontraktu rocznego z dostawcą”.Budowanie relacji.

 • Dwu etapowa gra negocjacyjna. Decyzje jakie podejmą Kupcy w pierwszej fazie gry, będą miały wpływ na druga fazę negocjacji. Gra w przejrzysty sposób uświadamia jak decyzje podejmowane na pierwszym etapie negocjacji, wpływają na dalszy ich przebieg i jak kształtują długofalowe relacje z dostawcami.
 • Na podstawie wyników gry negocjacyjnej omówione zostaną błędy najczęściej popełniane przez Kupców, zarówno na etapie Analizy przednegocjacyjnej 
 • jak i w trakcie fazy rozmów, czyli etapie negocjacji właściwych.
 • Analiza błędów popełnionych w trakcie fazy Analizy Przednegocjacyjnej do negocjacji i wskazanie nowych rozwiązań i metod.
 • Wyciągnięcie wniosków na temat przygotowania do negocjacji (co bym zrobił/zrobiła inaczej).
 • Jakie zachowania negocjatorów zbliżały ich do WIN-WIN, a jakie oddalały i stawiały się powodem konfliktów i nieporozumień.
 • Uczestnicy po zakończeniu gry negocjacyjnej otrzymują indywidualny feedback od: 
 • Trenera; 
 • Od każdego z negocjatorów z własnej grupy; 
 • Od każdego z negocjatorów z grupy przeciwnej. 

Czas trwania 2:30 minut.

Korzyści

Poza wzmocnieniem poczucia pewności siebie w trakcie negocjacji, wynikającej między innymi ze zrozumienia zachowania drugiej strony, Psychologia Poznawcza i Psychologia Osobowości dostarczają skutecznych technik i strategii, do prowadzenia negocjacji na płaszczyźnie relacji. Dostarcza także metody pozwalające skutecznie planować strategię negocjacyjną na płaszczyźnie relacji z perspektywy Kupca, oraz nie pozostawia negocjatora w trudnych sytuacjach negocjacyjnych, z obezwładniającym wrażeniem: „Nie wiem, jak mam się zachować, ani nie wiem, co może oznaczać, to zachowanie, które właśnie zaprezentował partner negocjacji”.

Szkolenie poszerza wachlarz zachowań negocjacyjnych uczestników oraz uczy umiejętnego, dynamicznego dostosowania zachowań własnych do zachowań i reakcji „drugiej strony”

Szkolenie w sposób komplementarny ukazuje złożoność procesu wszystkich czynników, które mogą złożyć się zarówno na sukces, jak i na porażkę negocjatora. Czynnikiem wyróżniającym niniejszy program jest fakt, że dotyka on także umiejętności przywództwa w negocjacjach w obszarze miękkich kompetencji. Szkolenie uświadamia negocjatorom, iż nie wystarczy prowadzić negocjacje, trzeba jeszcze prezentować postawy leadershipowe, w przeciwieństwie do stosowania Strategii Niechętnego Kupca, w kontakcie z Klientem i w budowaniu z nim relacji również w obszarze twardych negocjacji pozycyjnych. Dopiero kompetencje w obszarach wiedza, umiejętności i postawy, dają pełen obraz negocjatora Kupca -profesjonalisty, który w trudnej rzeczywistości rynkowej, będzie świadom, że naprzeciw niego nie zasiadł przeciwnik, lecz partner a wynik spotkania powinien być tylko jeden: WIN-WIN!

Forma realizacji szkolenia

Szkolenie jest realizowane w 70% metodą warsztatową. Zagadnienia teoretyczne przedstawiane są w postaci mini-wykładów.

INFORMACJA CENOWA:
od 500 zł netto za jedną osobę

CZAS TRWANIA (dni): 2

KOD SZKOLENIA: SF-OK-12

MASZ PYTANIA?

Jeśli potrzebujesz więcej informacji o tym szkoleniu, zadzwoń do nas +48 22 487 84 90 lub wyślij wiadomość.

Leave this field blank

REJESTRACJA

Leave this field blankINNE SZKOLENIA

Udostępnij swoim znajomym